Com ens organitzem?

Com ens organitzem?

Mitjançant l’assemblea i la junta:

  • L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i està formada amb igualtat de drets, per tots els socis i sòcies que hi assisteixin.
  • Es reuneix un cop l’any i, a més de debatre els temes de l’ordre del dia, ha d’aprovar el balanç econòmic i el pressupost, i ha d’escollir els càrrecs electes de la Junta.
  • La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’associació, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea General.
  • La junta està formada pel president, el secretari i el tresorer, que són els càrrecs electes, i per vocals.
  • La junta es reuneix periòdicament per gestionar els serveis que ofereix l’AMPA.

President/a i vicepresident/a: Entre les seves tasques hi ha la de dirigir i representar legalment a l’associació i els seus òrgans de govern, la coordinació general amb la Direcció de l’escola i la coordinació de les diferents comissions de treball. Presideixen les reunions de la Junta i l’Assemblea.

Secretari/ària: Les tasques habituals, entre d’altres, són custodiar la documentació de l’associació, portar l’ordre del dia a les juntes i assemblees, realitzar les actes i signar les certificacions.

Tresorer/a: És responsabilitat seva tenir cura i control dels recursos i béns de l’associació, la gestió financera i l’estat dels comptes, preparar pressupostos, decidir les prioritats de les inversions i custodiar la documentació comptable de l’AMPA.

Vocals: En un nombre no determinat, treballen en les diferents comissions de treball i participen activament en el projectes.

La Junta actual està formada per:

President: Jordi Alsina
Vicepresidenta: Rosa Perelló
Secretària: En renovació
Tresorera:En renovació
Vocals:En renovació

[DOC] Enllaç als estatuts